دروستکردنی ماشین لە حیشتگەی پێشەرانی صناعت

دیزاینکراوتی سه‌پیتی تایبهتی مێشهکی ڕەسەنی داسەچکراوی ڕووبارەی مایعات.

دیزاینکراوتی سه‌پیتی تایبهتی ڕیسەنی داسەچکراوی پەرچووکی A4.

کاڵا

خزمەتگوزاری پاش فرۆش

هەموو ماشینەکان لەم هاوپێچەیە بە ١٢ مانگ گارانتی و ١٠ ساڵ خزمەت پاشا فروشی هەیە

خطی بۆ بستەباندینی کاڵای پەرچووکی A4

لە رۆڵ بۆ شیت و بستە بندن

فروتنی زیاتر لە 19 ساڵ تایبەتی

برونده کانی که ئه فتخاری هاوکاریی له وان داشتم

نووسینەکان و چاوپێکەریەکان